Roberta Carluccio Sfilata Fila Usa

presso Fashion week Torino